Uzovic

Jak

EN.

Jakub Užovič (*1996, Nitra)In his artistic work, Jak primarily is inclined towards performance. He works with inter medial overlaps of sculpture, object installations, performance, music and sound elements, while trying to create a certain relationship between the performer, himself, and the object. The installation element itself, the object, is also a medium, a mediator of the statement, which is also part of the scenic or installation space.

An important element in his performances is not only this entanglement of the living and the inanimate, but also the destruction of both. He destroys objects in a destructive way or even hits them with his own body. The author tries to find his own boundaries of the body and physicality, his own materiality, while in his works he often refers to the search for the boundaries of society and perhaps even their search within society.SK


Jakub Užovič (*1996, Nitra)Vo svojej umeleckej tvorbe inklinuje primárne k performancii. Pracuje s intermediálnymi presahmi sochárstva, objektových inštalácií, performačných, hudobných a zvukových prvkov, pričom sa snaží vytvárať určitý vzťah medzi performerom, ním samotným, a objektom. Samotný inštalačný prvok, objekt je zároveň médiom, sprostredkovateľom výpovede, ktorý je i súčasťou scénického či inštalačného priestoru.


Dôležitým prvkom v jeho performanciách je nielen táto spätosť živého a neživého, ale aj deštrukcia oboch. Ničivým spôsobom rozvracia objekty či priam vlastným telom do nich naráža. Snaží sa tým autor hľadať vlastné hranice tela a telesnosti, vlastnej materiálnosti, pričom pri jeho dielach často odkazuje i na hľadanie hraníc spoločnosti a možno i ich hľadanie v rámci spoločnosti.