Uzovic

Jak

Mathereal
EN

We are a society, we act within a society that determines us in the structures and ways of learning that we each integrate into.
Once we enter these structures, we step out of our childhood dreams. We come to a point of constant distortion of ourselves. In that stormy sea we sleep.
We cling to status-mimicking signs, identity-altering labels. These distort and change. They are loose. They are changeable over time and divide us into groups. A kind of religious cult emerges, art is no exception. The circle closes with the temptation to become an original creator, an author. To produce, to give direction, in doing so we find a sense of control. In our quest to become different, we become uniform.
SKSme spoločnosť, konáme v rámci spoločnosti, ktorá nás determinuje v štruktúrach a v spôsoboch učenia, do ktorého sa každý integrujeme.
Akonáhle vstúpime do týchto štruktúr, vystúpime zo svojich detských snov. Prichádzame do bodu neustáleho skresľovania samých seba. V tom búrlivom mori spíme. Upíname sa k znakom imitujúcim status, značkám meniacim našu identitu. Tie sa deformujú a menia. Sú sypké. Sú premenlivé v čase a delia nás do skupín. Vzniká akýsi náboženský kult, umenie nie je výnimkou. Kruh sa uzatvára pokušením stať sa originálnym tvorcom, autorom. Produkovať, udávať smer, pritom nachádzame pocit kontroly. V snahe stať sa inými sa stávame uniformnými.